Algemene Voorwaarden van Hoofdregisseur gevestigd en kantoorhoudende te Beilen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66865301

 

Artikel 1 Definities
1.1  Opdrachtnemer: Hoofdregisseur
1.2 Opdrachtgever: wederpartij van Opdrachtnemer.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot dienstverlening.
1.4 Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1.5 Diensten: De diensten en/of werkzaamheden die door Opdrachtnemer verleend en/of verricht worden op het gebied van (online) trainingen en coaching.
1.6 Product(en): het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde product(en) voor het uitvoeren van haar Diensten.

Artikel 2 Algemeen

2.1  De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Opdrachtnemer inzake de verlening van diensten door Opdrachtnemer, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
2.3  De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4  Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
2.6  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Aanbod
3.1 Ieder aanbod en elke offerte van Opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
3.2 Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer hierover schriftelijk instemt.
3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Inschrijving Diensten
4.1 Inschrijving voor Diensten gebeurt online of telefonisch.
4.2 Nadat Opdrachtgever zich online heeft aangemeld voor een online workshop of online training worden door Opdrachtnemer inlogcodes verstrekt.
4.3 Nadat Opdrachtgever zich online heeft aangemeld voor een coaching krijgt hij of zij hiervan een bevestiging per e-mail.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst
5.1 De Overeenkomst met Opdrachtnemer komt tot stand na online betaling (bij een online product) of een schriftelijke opdrachtbevestiging van de zijde van Opdrachtnemer, dan wel een door beide partijen getekende offerte, dan wel na het maken van een online afspraak.
5.2  Opdrachtnemer is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze Overeenkomst is aangegaan door een bevoegde functionaris van opdrachtnemer, tenzij voorafgaand schriftelijk door Opdrachtnemer te kennen is gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, dan wel dat Opdrachtnemer zich anderszins gebonden acht.
5.3 Opdrachtnemer is pas gebonden aan: a. een opdracht of werkzaamheden zonder daaraan voorafgaand aanbod of offerte; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan Opdrachtgever of zodra Opdrachtnemer – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden of afspraken is begonnen.

Artikel 6 Contractduur
6.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van een (online) training of een coaching, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1  Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, middels een inspanningsverplichting. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
7.2 Met de uitvoering van de werkzaamheden zal niet eerder worden begonnen dan nadat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en materialen zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en materialen niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 De oplevering geschiedt steeds onder voorbehoud van juiste en tijdige levering(en) door toeleveranciers; alsmede onder voorbehoud van tijdige aankomst en lossing van de benodigde materialen overeenkomstig de door deze toeleveranciers en/of afladers verstrekte gegevens. Voor eventuele niet tijdige levering van de benodigde materialen door de toeleveranciers en/of afladers is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
7.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
7.6   Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
7.7 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn wordt gegeven voor het voltooien van de werkzaamheden.
7.8 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Hierbij kan Opdrachtnemer ook factureren in fasen indien dit is overeengekomen.
7.9 Opdrachtnemer heeft het recht de locatie waar een training of coaching wordt gehouden te veranderen indien dat noodzakelijk is.

Artikel 8 Meerwerk
8.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Van meerwerk is eveneens sprake indien de overeengekomen werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd worden.
8.2 Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek tot meerwerk te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen, zal Opdrachtnemer tijdig in overleg treden met Opdrachtgever om de Overeenkomst eventueel aan te passen.
8.4  Indien de werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst en wederzijdse verantwoordelijkheden daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal dan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
8.5 Indien de wijziging van of aanvulling van de werkzaamheden financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.6 Opdrachtnemer mag de overeengekomen vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
8.7 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
9.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van Opdrachtnemer gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien de Opdrachtgever een coaching annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de coaching, dan is hij of zij bij telefonische coaching het overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit is ter beoordeling aan de Opdrachtnemer.
9.5 Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de ’30 dagen niet goed, geld terug garantie’ die is aangeboden bij een online training (alleen als dit duidelijk bij het aanbod vermeld stond), dan dient Opdrachtgever een goed onderbouwde mail met hierin zijn/haar telefoonnummer te sturen naar Opdrachtgever. Hierin vermeldt Opdrachtgever duidelijk wat er niet goed is volgens hem of haar. Opdrachtnemer zal vervolgens contact opnemen met Opdrachtgever om een oplossing te zoeken. Opdrachtgever heeft in dezen een inspanningsverplichting en zal desgevraagd foto’s en schema’s overleggen en de tips en aanwijzingen van Opdrachtnemer opvolgen. Het is uiteindelijk ter beoordeling van Opdrachtnemer of het ‘niet goed’ gevoel van Opdrachtgever terecht is en geweten kan worden aan het ‘niet goed’ zijn van het product en of Opdrachtgever voldoende inspanning heeft geleverd om alsnog een bevredigend resultaat te verkrijgen. Voorts dient de mail met betrekking tot de aanspraak op deze garantie binnen 30 dagen na aanschaf van de training te zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
9.6 Indien de oplossing, voortvloeiende uit 9.5 bestaat uit een coachgesprek, omdat het ‘niet goed gevoel’ van Opdrachtgever veroorzaakt werd door een complexere problematiek (angst, onverwerkte gebeurtenissen en emoties), dan zijn de kosten van de coaching voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Vergoeding, betaling
10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Hierbij geldt dat 2 weken na factuurdatum een bedrag van 20 % dient te zijn aanbetaald. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de training dient het volledige bedrag door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te zijn voldaan. Indien Opdrachtgever een overeenkomst aangaat binnen 6 weken voor aanvang dient de factuur per omgaande te zijn voldaan, doch tenminste voor aanvang van de opleiding.. Opdrachtnemer verzendt daartoe per e-mail een factuur aan Opdrachtgever.
10.2 Voor een in company training geldt dat 50 % van de totale aanneemsom binnen 2 weken na factuurdatum dient te zijn voldaan. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te zijn bijgeschreven. Indien Opdrachtgever een overeenkomst aangaat binnen 6 weken voor aanvang, dient de factuur per omgaande te zijn voldaan, doch tenminste voor aanvang van de opleiding.
10.3 Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.4 De vergoeding in het aanbod en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
10.5 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om eens per jaar tot verhoging van dit honorarium of uurtarief over te gaan.
10.6 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten en het honorarium periodiek in rekening worden gebracht.
10.7 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanzienlijk zijn gestegen.
10.8 Bij het verrichten van een eventuele spoedopdracht of werkzaamheden buiten de normale werktijden is Opdrachtnemer gerechtigd een extra toeslag te vragen bovenop het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11 Annulering door Opdrachtgever of verzuim Opdrachtgever
11.1 Indien Opdrachtgever onverhoopt een bepaalde training of individuele coaching niet kan volgen dan vindt geen restitutie van de in artikel 10.1 Algemene Voorwaarden vermelde vergoeding plaats. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat, wordt de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de niet genoten dagen in te halen. Hier is Opdrachtnemer geenszins toe verplicht.
11.2 Voor annulering van een individuele coachsessie geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang dient plaats te vinden. Daarna is 50 % van het overeengekomen tarief verschuldigd.

Artikel 12 Betalingstermijn, voorschot en incassokosten
12.1 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om een voorschot te verlangen.
12.2 De betaaltermijn is een vervaltermijn. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer direct – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
12.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige – vermeende – vordering met de factuur.
12.6 Opdrachtgever is tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-.
12.7 Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.8  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt.
13.2  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en/of materialen.
13.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de dekking valt, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden. Bij duurovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de verrichte werkzaamheden.
13.7 Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
13.8 Opdrachtnemer is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het Product in strijd met de bestemming daarvan;  b. door gebruik van het Product in strijd met door of namens Opdrachtnemer, verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; c. doordat door of namens de Opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het Product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.
13.10 Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
13.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of het leidinggevend personeel.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten eventueel de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
16.1 Opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten en product, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten en/of al verrichte werkzaamheden is uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden, zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.
16.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte producten, zoals adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, notities, handleidingen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever binnen de context van de Overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, nagemaakt of gewijzigd.
16.3 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendomsrecht van derden.  Eventuele schade door dergelijke inbreuken komt voor rekening van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden.
16.4 De MatriXmethode is intellectueel eigendom van het MatriXmethode-instituut. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het gebruiken van de MatriXmethode middels jaarlijkse hercertificering en erkenning. Opdrachtnemer heeft uitdrukkelijke toestemming gekregen vanuit het MatriXmethode-instituut voor de online workshop Hoofd Opruimen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de MatriXmethode, of de kennis opgedaan in de online workshop Hoofd Opruimen, te gebruiken anders dan voor zichzelf.
16.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
16.6 Indien door Opdrachtgever in strijd wordt gehandeld met hetgeen in artikel 16 Algemene Voorwaarden staat vermeld, dan is Opdrachtnemer een per direct opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd aan Opdrachtgever, dit laat onverlet dat Opdrachtnemer gerechtigd is de feitelijk schade op Opdrachtgever te verhalen indien dit tot een hogere vordering mocht leiden.

Artikel 17 Gebruik persoonsgegevens
17.1 Door het aangaan van de Overeenkomst wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer gebruiken voor activiteiten die betrekking hebben op de Overeenkomst en het verder informeren van de Opdrachtnemer ten aanzien van zaken die Opdrachtgever relevant acht. Opdrachtgever kan zich ten allen tijden uitschrijven van deze service. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 18 Klachten, toepasselijk recht en geschillen
18.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient zij dit binnen 8 dagen na het trainings- of het coachingsmoment of binnen 8 dagen na afronding van een online training bij Opdrachtnemer kenbaar te maken via het emailadres info@hoofdregisseur.nl. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht zal Opdrachtnemer een reactie geven op de klacht.
18.2 Op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.3  Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer is gevestigd is. Opdrachtgever is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn vestigingsplaats. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.